گزارش ها

توضیحی در موضوع انتخاب پیمانکار سرویس مدارس زرتشتی

 

برای دومین سال پیاپی برای انتخاب پیمانکار سرویس دانش آموزان مدارس شش گانه زرتشتی مناقصه برگزار شد. از بین شش موسسه شرکت کننده در این مناقصه، در نهایت شرکت شایگان پارسه به عنوان پیمانکار سرویس در سال تحصیلی جاری برگزیده شد. در مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد با این موسسه گردید، سابقه ایشان در تامین سرویس مدارس مختلف در منطقه شش که همراه با رضایت نامه مدیران آن مدارس بوده است به همراه موافقت با تمامی شرایط و درخواست های انجمن در مورد چگونگی تامین و اجرای سرویس دانش آموزان عزیزمان در نظر گرفته شد و امیدواریم بر اساس بندهای قرارداد بین انجمن و موسسه شایگان پارسه، امسال شاهد آرامش و رضایتمندی همکیشان باشیم.

 

شایان ذکر است به جهت احترام به نظر مثبت بسیاری از همکیشان، نمایندگان انجمن مذاکرات لازمه را با یکی از پیمانکاران پیشین و با سابقه به عمل آوردند ولی متاسفانه بدلیل اینکه شرایط و خواسته های ایشان خارج از موازین مناقصه بود، در نهایت انجمن با ایشان به توافق نرسید و تصمیم به عقد قرارداد با شرکت شایگان پارسه نمود.