گزارش ها

توضیحاتی در مورد آپارتمان روانشاد پری ناز بختیان

  

خانه پری ناز بختیان یک واحد آپارتمان در یک ساختمان قدیمی واقع در یوسف آباد، خیابان بیستون، کوچه بیستم می باشد. این ساختمان در حدود سال 1341 ساخته شده است و تقریبا 55 سال قدمت دارد. مساحت زمین این بنا 400 متر مربع و شامل دو واحد آپارتمان هر یک به مساحت 201 مترمربع، یک واحد آپارتمان به مساحت 176 متر مربع و یک باب اطاق با سرویس واقع در پشت بام به مساحت تقریبی 34 مترمربع، دو واحد انباری و مشاعات است.

 

در آبان ماه سال 1376، روانشاد پری ناز بختیان مالک واحد طبقه سوم (به مساحت 201 مترمربع) بر طبق یک وصیت نامه رسمی، انجمن زرتشتیان تهران را به عنوان وصی خود قرار می دهند. در این وصیت نامه روانشاد بختیان طبق چند بند شرایط و نیت خود را ابراز می دارند که از سوی جناب آقای دکتر مهربان مهر و جناب آقای جمشید کیومرثی رئیس و خزانه دار وقت انجمن به عنوان نمایندگان انجمن به تایید و امضا می رسد. بر طبق متن این وصیت نامه:

" 1) اولا وظیفه شرعی و قانونی نهاده میشود تا شش دانگ آپارتمان قطعه پنج از پلاک ثبتی  3526/15695 را بنام خود تملیک و به شرح ذیل عمل نماید.

2) کلیه هزینه های کفن و دفن و مقبره و مراسم دینی اول و سوم و چهارم و پرسه و سیروزه و سال موصی تا سی سال و همچنین مادرم روانشاد لعل زرتشتی بختیان متوفی به تاریخ سوم اسفند ماه 74 برابر با آذر ایزد را متناسب با شئون اجتماعی و مذهبی به انجام رساند.

3-1) آپارتمان به عنوان خوابگاه دانشجویان دختربنامگانه پری ناز و لعل بختیان مورد استفاده قرار گیرد.

3-2) در صورتیکه انجام مورد 1-3  برای انجمن امکان نداشت بعنوان خوابگاه دانشجویان پسر بنامگانه پری ناز و لعل بختیان مورد استفاده قرار گیرد.

4) چنانچه پس از انجام مراحل قانونی تغییر کاربری ملک به خوابگاه در ظرف مدت شش ماه میسر نگشت، آپارتمان را به اجاره داده و از محل درآمد اجاره پس از کسر بیست درصد برای هزینه های سال و نگهداری آپارتمان بقیه آنرا درمقابل اخذ صورت مالی درآمد و هزینه مربوط در اختیار کانون دانشجویان زرتشتی قرار دهد. کانون دانشجویان زرتشتی اجازه داشته باشد این مبلغ را با ذکر نامگانه به نسبت چهل درصد برای تامین بخشی از هزینه های مسابقات ورزشی و سی درصد برای تامین بخشی از هزینه های مسابقات گاهان شناسی مانتره و سی درصد برای چاپ کتب دینی و فرهنگی زرتشتیان سرمایه نماید.

5) در صورتیکه کانون دانشجویان زرتشتی تشکیل نشود و یا در انجام این وصیت نامه عدول نماید انجمن میتواند محل را به زوج زرتشتی تازه ازدواج کرده که بیش از دوسال از تاریخ گواه گیری آنها نگذشته باشد برمبنای بیست درصد کمتر ازقیمت واقعی آن و بمدت حداکثر سه سال اجاره داده و از محل درآمد اجاره با ذکر نامگانه اقدام به چاپ کتب دینی و فرهنگی زرتشتیان نماید."

 

اکنون با توجه به فرسودگی بنا و مراجعه و موافقت سایر مالکین این بنا، هیات مدیره گردش 43 در مصوبه ای تصمیم به فروش شش دانگ این آپارتمان نموده است تا تمام بنا بصورت یکپارچه به فروش برسد. لازم به ذکر است که فرسودگی و هزینه های تعمیرات روزمره و موردنیازساختمان بگونه ای است که در ظرف ده سال گذشته، سایر واحدها اغلب خالی از سکنه بوده اند و انجمن نیز عملا تمامی درآمد ناشی از اجاره واحد خود را صرف این تعمیرات خرد و کلان نموده است.

 

طبق اساسنامه، هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران برای انجام این مصوبه نیازمند مجوز مجمع همگانی است. بدیهی است که درصورت موافقت مجمع، انجمن به همراه سایر مالکین اقدام به فروش ملک با بالاترین قیمت کرده و با سهم خود از درآمد ناشی از فروش آن، به خرید آپارتمان جایگزین برای استفاده طبق وصیت نامه روانشاد بختیان اقدام خواهد نمود.