نام و عکس درگذشتگان پرسه همگانی اورمزد و تیر ماه ۱۳۹۹

ا