به روان پاک بهشتی روان مهیار فرزانه درود باد

  ايريستنام اوروانو يزه مييده یا اشه اونام فروشه یو

انجمن زرتشتیان تهران، درگذشت بهشتی روان مهیار فرزانه، رکاب‌زن ملی پوش و قهرمان جاودانه‌ را آرامش باد می‌گوید و برای آن روانشاد آسایش مینوی و برای بازماندگان شکیبایی و دیرزیوی آرزومند است.