ششم فروردین زادروز اشوزرتشت پیامبر آریایی خجسته باد

ششم فروردین ماه، زاد روز اشوزرتشت اسپنتمان، نخستین پیا‌م‌آور راستی و آموزگار مهر و دوستی بر تمام ایرانیان به ویژه هم‌کیشان گرامی فرخنده باد. زایش و به پیامبری رسیدن بزرگ‌مردی را گرامی می‌داریم که پیروی از آموزه‌های او برای همازوری و مهرورزی، تنها راه رسیدن به آینده‌ای روشن و با سعادت است. مهر ایران پاینده باد.

انجمن زرتشتیان تهران