رویدادها

پیام آرامش باد کتابخانه اردشیر یگانگی

 ایریستنام اروانو یزه میده یا اشه انام فره وشیو


جناب آقای دکتر افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

درگذشت پدر گرامیتان روانشاد مهندس رستم خسرو نمیرانیان را به شما و خانواده محترمتان آرامش باد گفته و شادی روان آن گروسمان نشین را آرمان داریم.

بازماندگان نیک زیوند،درست زیوند،شاد زیوند تا زیوند به کامه زیوند

کتابخانه اردشیر یگانگی

سخنان اندیشه برانگیز

پروردگارا؛ دو بخشش «رسایی و جاودانی» مردم را به فروغ معنوی و آگاهی درونی خواهد‌رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاك، راستی و پاكی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد‌یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان فیروزی توان یافت.

یسنا – هات 34 - بند 11 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم