آیین زادروز اشوزرتشت در تهران

 

روز خرداد امشاسپند از ماه فروردین، خجسته زادروز پیامبر بزرگ ایران، اشو زرتشت اسپنتمان، شاد و فرخنده باد.

 

آیین زادروز اشوزرتشت در تهران همچون سالیان پیشین در مجموعه مارکار تهران پارس برگزار میگردد. ساعت آغاز مراسم پنج پسین خواهد بود. این جشن ویژه همکیشان ارجمند بوده و از پذیرش سایر هم میهنان معذور هستیم.