دعوت از داوطلبان عضویت در هیات امنای موقوفه رستم گیو

  

هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران به منظور انجام تکلیف قانونی خود در زمینه گزینش نمایندگان این انجمن در هیات امنای موقوفه رستم گیو، از همکیشانی که تمایل و توان خدمت در این جایگاه را دارند دعوت به عمل می آورد، تا حداکثر تاریخ 18 خرداد ماه، درخواست خود را جهت عضویت در هیات امنای موقوفه رستم گیو به همراه رونوشت کارت ملی، رونوشت کارت شناسایی زرتشتیان صادره از انجمن زرتشتیان تهران و رزومه خود به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل نمایند.

 

خاطر نشان می شود که مستاجران موقوفه رستم گیو نمی توانند داوطلب عضویت در هیات امنا گردند.