صدور مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران

بر اساس پروانه ای که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است، مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان تهران برای یک دوره ی سه ساله صادر گردید.

در این مجوز نام بیست و یک نفر عضو هیات مدیره انجمن آورده شده است و اعتبار آن تا تاریخ 4 آبان ماه 1397 می باشد.