گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران

نام اعضای هیات مدیره گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به شرح زیر است

  

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی 

سمت

1

رستم خسرویانی

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

افشین نمیرانیان

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

جمشید گشتاسبی

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فرزاد دهنوی زاده زردشتی

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

پدرام سروشپور

عضوهیات مدیره

6

راشین جهانگیری

عضوهیات مدیره

7

کامبیز میزانیان

عضوهیات مدیره

8

تاج گوهر خداداد کوچکی

عضوهیات مدیره

9

فرشاد فرهی فر

عضوهیات مدیره

10

آرمین هورمزدی

عضوهیات مدیره

11

رستم خرم دین

عضوهیات مدیره

12

کورش ساسانی

عضوهیات مدیره

13

میترا نمیرانیان

عضوهیات مدیره

14

بهمن تیمساری

عضوهیات مدیره

15

اردشیر اورمزدی

عضوهیات مدیره

16

منوچهر باستانی اله آبادی

عضوهیات مدیره

17

مهردخت شهریاری

عضوهیات مدیره

18

جمشید دارابیان

عضوهیات مدیره

19

هرمز مهربد

عضوهیات مدیره

20

فیروزه ماوندادی

عضوهیات مدیره

21

فرهاد کاویانی گوهری

عضوهیات مدیره

22

بهنام خسروانی فرد

علی البدل هیات مدیره

23

شابهرام سیروسی

علی البدل هیات مدیره

24

خداداد نمیری

علی البدل هیات مدیره

25

فرشید نمیرانیان

علی البدل هیات مدیره

26

بهروز یزدانی بیوکی

علی البدل هیات مدیره

 

هیات بازرسین انجمن زرتشتیان تهران (سال 96)

ردیف

نام نام خانوادگی

1

فرشاد خورشیدیان

2

فهیم فرهادی

3

خدایار فریدونی