گردش چهل و دوم انجمن زرتشتيان تهران

نام اعضای هیات رییسه و هیات مدیره گردش ٤٢ بنابر روزنامه رسمی مورخ ٢٣/٥/١٣٩١ و تغییرات برخی هموندان انجمن به شرح زیر است:

   

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

رستم خسرویانی

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

جمشید هوشنگی

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

رستم بهدین

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فرخزاد اردشیریان

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

راشین جهانگیری

عضوهیات مدیره

6

اردشیر اورمزدی

عضوهیات مدیره

7

مینو كلانتری

عضوهیات مدیره

8

فرشید نمیرانیان

عضوهیات مدیره

9

سروش سرداری

عضوهیات مدیره

10

خداداد نمیری

عضوهیات مدیره

11

بهروز یزدانی بیوكی

عضوهیات مدیره

12

همایون پشوتنی زاده

عضوهیات مدیره

13

رامین گشتاسبی

عضوهیات مدیره

14

پرویز فروهر

عضوهیات مدیره

15

بزرگمهر پرخیده

عضوهیات مدیره

16

جمشید غریبشاهی یزدی

عضوهیات مدیره

17

سیروس آتشبند

عضوهیات مدیره

18

رستم تیراندازیان

عضوهیات مدیره

19

سهراب نامداریان

عضوهیات مدیره

20

داریوش اخترخاوری

عضوهیات مدیره

21

مهربان باستانی

عضوهیات مدیره

22

سروش قدردان

علی البدل هیات مدیره

23

جهانگیر جوانمردیان

علی البدل هیات مدیره

24

مهران سپهری

علی البدل هیات مدیره

25

شهریار جویبان‌پور

علی البدل هیات مدیره

26

پرویز كشاورزی

استعفاء

27

فرشاد غیبی

استعفاء

28

كوروش وفاداری

-

 

اعضای بازرس انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی

1

فهیم فرهادی

2

بهروز جمشیدیان

3

مهران هرمزدیاران