گردش چهل و دوم

گردش چهل و چهارم انجمن زرتشتیان تهران

نام اعضای هیات مدیره گردش چهل و چهارم انجمن زرتشتیان تهران به شرح زیر است:

  

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی 

سمت

1

افشین نمیرانیان

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

رامین خسروی

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

فرانک زنده نوش

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فیروزه ماوندادی

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

کامبیز میزانیان

عضوهیات مدیره

6

بابک شهریاری

عضوهیات مدیره

7

رستم خرمدین

عضوهیات مدیره

8

بهمن تیمساری

عضوهیات مدیره

9

کورش ساسانی

عضوهیات مدیره

10

خدامراد مزداپور

عضوهیات مدیره

11

فرهاد کشاورزی

عضوهیات مدیره

12

فرشاد فرهی فر

عضوهیات مدیره

13

سیما بزرگ چمی

عضوهیات مدیره

14

مهردخت شهریاری

عضوهیات مدیره

15

ساسان نیکنام

عضوهیات مدیره

16

میترا نمیرانیان

عضوهیات مدیره

17

مهران تیراندازیان

عضوهیات مدیره

18

شابهرام سیروسی

عضوهیات مدیره

19

جمشید دارابیان

عضوهیات مدیره

20

فرامرز کشاورزی

عضوهیات مدیره

21

رستم مزدیسنی

عضوهیات مدیره

22

مهران هرمزدیاران

علی البدل هیات مدیره

23

فرخزاد اردشیریان شریف آبادی

علی البدل هیات مدیره

24

هرمز مهربد

علی البدل هیات مدیره

25

فرشید نمیرانیان

علی البدل هیات مدیره

26

داریوش افسرکشمیری

علی البدل هیات مدیره

27

فرزین شیرمردی مریم آبادی

علی البدل هیات مدیره

گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران

نام اعضای هیات مدیره گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به شرح زیر است

  

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی 

سمت

1

رستم خسرویانی

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

افشین نمیرانیان

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

جمشید گشتاسبی

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فرزاد دهنوی زاده زردشتی

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

پدرام سروشپور

عضوهیات مدیره

6

راشین جهانگیری

عضوهیات مدیره

7

کامبیز میزانیان

عضوهیات مدیره

8

تاج گوهر خداداد کوچکی

عضوهیات مدیره

9

فرشاد فرهی فر

عضوهیات مدیره

10

آرمین هورمزدی

عضوهیات مدیره

11

رستم خرم دین

عضوهیات مدیره

12

کورش ساسانی

عضوهیات مدیره

13

میترا نمیرانیان

عضوهیات مدیره

14

بهمن تیمساری

عضوهیات مدیره

15

اردشیر اورمزدی

عضوهیات مدیره

16

منوچهر باستانی اله آبادی

عضوهیات مدیره

17

مهردخت شهریاری

عضوهیات مدیره

18

جمشید دارابیان

عضوهیات مدیره

19

هرمز مهربد

عضوهیات مدیره

20

فیروزه ماوندادی

عضوهیات مدیره

21

فرهاد کاویانی گوهری

عضوهیات مدیره

22

بهنام خسروانی فرد

علی البدل هیات مدیره

23

شابهرام سیروسی

علی البدل هیات مدیره

24

خداداد نمیری

علی البدل هیات مدیره

25

فرشید نمیرانیان

علی البدل هیات مدیره

26

بهروز یزدانی بیوکی

علی البدل هیات مدیره

 

هیات بازرسین انجمن زرتشتیان تهران (سال 96)

ردیف

نام نام خانوادگی

1

فرشاد خورشیدیان

2

فهیم فرهادی

3

خدایار فریدونی

 

 

گردش نخست انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1276 یزدگردی (1286 خورشیدی)

 

پایان گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

کیخسرو شاهرخ – اردشیر مهربان – شهریار خداداد بهمن رستم – فریدون خسرو اهرستانی – جمشید مهربان کرمانی – جمشید خداداد – نامدار کیخسرو – اسفندیار رستم – بهمن بهرام – گیو شاهپور پارسی – اردشیر خسرو زارع قاسم آبادی – بهمن رستم دینیار – شهریار بهرام – خسرو شاه‌جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: میرزا کیخسرو شاهرخ نایب رئیس: موسیو اردشیر جهانی

دبیر: میرزا جمشید

دفتر دار: میرزا شهریار خداداد

 

 

گردش دوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: گوش ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

پایان گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

گشتاسب خداداد – جمشید مهربان کرمانی – خدابخش نوذر – شهریار خداداد – رستم خدابخش – بهمن بهرام – میرزا اردشیر – جمشید خداداد پولاد – اسفندیار خان – جمشید موبد بهمن – اردشیر مهربان – شهریار خداداد – پولاد رستم – بهرام شاه جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: موسیو اردشیر جهانی (میان دوره میرزا کیخسرو شاهرخ) نایب رئیس: میرزا گشتاسب

دبیر: جمشید مهربان

دفتر دار: رستم خدابخش

گردش سوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

پایان گردش: رشن ایزد و آبان ماه 1282 یزدگردی (1292 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

کیخسرو شاهرخ – جوانمرد شیرمرد – بهمن بهرام – گیو شاهپور – شهریار بهرام – پولاد رستم – خدابخش نوذر – کیومرس وفادار – کیخسرو رستم – کیخسرو تیرانداز – مهربان جمشید – شاه بهرام مهربان – جمشید خداداد – اردشیر مهربان – نامدار کیخسرو (15 نفر)

هیات رییسه:

رییس: میرزا کیخسرو شاهرخ نایب رئیس: استاد جوانمرد

دبیر: میرزا کیومرس وفادار

دفتر دار: آقا گیو شاهپور

اساسنامه انجمن زرتشتيان تهران

اساسنامه هر انجمن یا سازمان و شركت، مهم‌ترین قانون و قانون مادر برای اداره آن نهاد به شمار می‌رود. البته هر از گاهی نیز مطابق نیازهای جدید باید تغییراتی در آن ایجاد شود. انجمن زرتشتیان تهران نیز در شمار همین انجمن‌ها است كه از فعالیت خود هم چنین تطبیق دادن با قانون‌های كشوری تغییراتی داده‌است. آخرین این تغییرات در سال 1366 بود كه انجمن باید اساسنامه خود را با كمیسیون ماده 10 وزارت كشور یا قانون احزاب و جمعیت‌ها تطبیق می‌داد.
این اساسنامه هم‌اینك نیز اعتبار دارد و ملاك كار انجمن به شمار می‌رود.
آنچه در پی می‌آید متن كامل اساسنامه انجمن زرتشتیان تهران است كه به دلیل طولانی بودن در چند بخش در سایت انجمن قرار می‌گیرد. اینك بخش نخست اساسنامه شامل:
-فصل اول – هدف
-فصل دوم – اركان و وظایف
-فصل سوم – عضویت و شرایط آن
 

فصل اول : هدف


ماده 1- برای اداره و سرپرستی امور دینی، فرهنگی و كمك به امور اجتماعی، بهداشتی، خیریه، موقوفه، رفاهی و سایر كارهای مخصوص زرتشتیان موسسه‌ای به‌نام (انجمن زرتشتیان تهران) برای مدت نامحدود از طرف جماعت زرتشتی تشكیل كه با همین نام دارای مهر می‌باشد و در این اساسنامه اختصاراً ((انجمن)) نامیده می‌شود.
ماده 2- انجمن موسسه‌ای است غیرسیاسی و غیرانتفاعی به هیچ حزب و دسته سیاسی وابستگی ندارد و اعضاء آن به نام انجمن مجاز به‌داشتن فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌باشد.
ماده 3- انجمن و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات این اساسنامه اعلام می‌دارند.
ماده 4- گردش كار انجمن ((هیات مدیره)) برای هر دوره سه سال شمسی می‌باشد.
ماده 5- مركز اصلی انجمن در تهران – خیابان میرزا كوچك‌خان – كوچه زرتشتیان ساختمان شماره 8 و محدوده جغرافیایی فعالیت آن تهران است ولی می‌تواند با كسب مجوز از كمیسیون ماده 10 قانون احزاب شعباتی در دیگر نقاط زرتشتی‌نشین تاسیس نماید.
ماده 6 – انجمن با زرتشتیان دیگر كشورها و همكیشان ایرانی مقیم داخل و خارج از كشور و سایر انجمن‌های زرتشتیان می‌تواند ارتباط دینی، فرهنگی و اجتماعی داشته‌باشد. به تشكیل سمینارها و كنگره‌های زرتشتیان بر طبق مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی.
ماده 7- انجمن هیچ نوع رابطه‌ای با انجمن‌های سایر اقلیت‌های دینی كشور ندارد و می‌تواند از نظر فرهنگی و اجتماعی و دیگر موارد در حدود تصویب نامه و دستورالعمل‌های قانونی در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته‌باشند.
ماده 8 – كلیه موسسات دینی- آموزشی و فرهنگی، خیریه – درمانی – اجتماعی و رفاهی متعلق به انجمن زرتشتیان تهران و اموال منقول و غیرمنقول كه برای نگهداری و توسعه آنها تخصیص یافته و یا خواهد یافت باید بر طبق نیات واگذارندگان و برای منظور تعیین شده مورد استفاده قرارگیرد.
ماده 9 – در آمد و هزینه‌های انجمن و منابع مالی آن از محل دریافتی‌های حاصل از حق عضویت اختیاری – كمك‌های اهدایی جماعت زرتشتی و سایر منابع حقیقی یا حقوقی در آمد اموال منقول و غیر منقول و موقوفات و بریات تابعه آن تامین می‌گردد.
ماده 10 - دادن امكانات رفاهی و كمك مالی به دانش‌آموزان ممتاز و نیازمند در مراحل مختلف تحصیلی و همكاری با انجمن اولیا و مربیان موسسات فرهنگی و فراهم‌كردن امكانات مالی آنها (انجمن اولیا و مربیان) و عنداللزوم رفع نیازمندی‌های جوانان برای تشكیل خانواده و رسیدگی به وضع زندگی سالمندان، معلولین و مستمندان زرتشتی در حدود توانایی از دیگر اهداف انجمن است.
 


فصل دوم – اركان و وظایف
 

مبحث اول – عضویت و شرایط آن:
ماده 11- برای انجام تكالیف انجمن 21 نفر از افراد زرتشتی واجد شرایط ماده 13 به‌عنوان نمایندگان اصلی با رأی مخفی و اكثریت نسبی انتخاب می‌شوند و 7 نفر بعدی به ترتیب آراء به عنوان عضو علی‌البدل برگزیده و معرفی خواهندشد.
تبصره 1- هیچ‌یك از افراد واجد شرایط برای نمایندگی انجمن نمی‌توانند بیش از سه دوره – متوالی و یا پنج دوره متناوب به نمایندگی انجمن انتخاب شوند مگر این كه در آخرین مجمع همگانی گردش انجمن با پیشنهاد، هیات رییسه، مجمع همگانی انتخاب مجدد آن فرد یا افراد پیشنهاد شده را برای تامین نظر خاص مفید بداند و تجدید انتخاب آنان را بلامانع دانسته با صلاح جامعه تشخیص و مراتب را تصویب و تایید نماید.
تبصره 2- عضویت انجمن افتخاری بوده و هیچ‌یك از اعضا به هیچ عنوان حق دریافت وجه، پاداش و حقوقی را از انجمن نخواهند داشت مگر عضوی از انجمن كه به سمت سرپرست دبیرخانه به‌طور موظف و تمام وقت در دبیرخانه انجمن انجام وظیفه نماید.
ماده 12- انتخاب كنندگان باید واجد شرایط زیر باشند:
1- زرتشتی بوده و ساكن تهران باشد.
2- حداقل شانزده سال تمام داشته و تبعه ایران باشد.
3- دارای كارت شناسایی از انجمن زرتشتیان تهران باشد.
ماده 13- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- از پدر و مادر زرتشتی متولد و استوار به آیین و سنن زرتشتی بوده و به شكست آنها مشهور نباشند.
2- از حقوق اجتماعی محروم نگردیده و وابسته به نهادهای ضد میهنی و ضد انقلاب نباشد.
3- سی سال تمام داشته و ساكن تهران باشند.
4- كارت شناسایی از انجمن زرتشتیان تهران داشته‌باشند.
5- از حقوق بگیران – مستاجرین املاك انجمن و اعضا هیات‌نظارت بر انتخابات (در آن زمان) نباشند.
ماده 12- كارت شناسایی عبارت از گواهی‌نامه‌ای است كه از طرف انجمن به فرد متقاضی كه زرتشتی و معتقد به آیین و سنت آن بوده به عنوان اعضا داده خواهدشد و مجوزی است برای شركت در مجامع و استفاده از امكانات و حقوق خاصه زرتشتیان.
تبصره 1- آیین‌نامه مربوطه در این خصوص تهیه و تنظیم و در جلسه انجمن به اتفاق آراء به تصویب خواهد رسید.
تبصره 2- در صورت سلب شدن شعائر زرتشتی از طرف كنكاش موبدان و در غیاب كنكاش موبدان از طرف بالاترین مرجع دینی انجمن می‌تواند مبادرت به ابطال كارت شناسایی آن فرد نموده و از تجدید آن خودداری نماید.

در بخش نخست برخی از مفاد اساسنامه فعلی انجمن زرتشتیان تهران شامل فصل اول و فصل دوم به آگاهی رسید. در این بخش نیز قسمتی دیگر از اساسنامه شامل: مجامع همگانی، وظایف هیات مدیره، بازرسان و وظایف آنها به آگاهی می‌رسد.
 

مبحث دوم : مجامع همگانی – وظایف و اختیارات و طرز تشكیل آنها
ماده 15- مجامع همگانی كه موظف به رسیدگی به كلیه امور انجمن خواهد بود بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور و كارهای انجمن و جماعت می‌باشد و تصمیمات آن در كلیه موارد قاطع و در خور پیروی است.
تبصره 1- اداره جلسات مجامع به عهده هیات رییسه پنج نفره مركب از رییس، نایب رییس و دو منشی و یك‌نفر ناظر خواهدبود كه با اعلام نامزدی خود در مجمع و تایید اكثریت نسبی حاضران در جلسه انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- تشكیل مجمع همگانی طبق قانون تجارت بر دو نوع است:
الف: مجمع همگانی عادی
ب: مجمع همگانی فوق‌العاده
 

الف: مجمع همگانی عادی
ماده 16- مجمع همگانی عادی به‌طور سالیانه در پایان هر سال مالی برای استماع گزارش عملكرد هیات مدیره گزارش بازرسان و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن پس از درج آگهی در روزنامه تشكیل می‌شود. كه باید حداكثر تا سه ماه بعد از سال صورت پذیرد. این مجمع برای بار اول با حضور نصف بعلاوه یك اعضا تشكیل و رسمیت خواهد داشت و برای بار دوم كه حداقل دو هفته بعد تشكیل خواهد شد با هر تعداد اعضا حاضر رسمیت داشته و مصوبات آن با اكثریت نصف به علاوه یك عده حاضر نافذ و معتبر است.
تبصره 1- مجمع همگانی عادی می‌تواند بر طبق قانون تجارت مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده در صورت لزوم تشكیل دهد.

ب: مجمع همگانی فوق‌العاده
ماده 17- شرایط تشكیل مجمع همگانی فوق‌العاده – اختیارات و مصوبات آن طبق قانون تجارت خواهد بود.

مبحث سوم – وظایف هیات مدیره
ماده 18- انجمن برای رسیدن به اهداف عالی و اجرای انجام خدمات برای جامعه زرتشتی مكلف به اجرای وظایف محوله ذیل می‌گردد.
1- سرپرستی و نگاهداری و ایجاد موسسات دینی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و اجتماعی و خیریه پذیرشگاه‌ها - نمایشگاه‌ها و كتابخانه‌ها و آرامگاه و حفظ و برگزاری مراسم دینی و سنتی و جشن‌ها و زیارتگاه‌ها و انجام مراسم دینی درگذشتگان، نشر و بررسی هرگونه كتابی كه با فرهنگ دینی و باستانی زرتشتیان در رابطه باشد.
2-رسیدگی به امور مذهبی و پاسداری از سنت‌ها و آیین بایسته دینی و گسترش آنها در بین جماعت.
3- تشكیل سمینارها و كنگره‌های ملی و جهانی درباره مبانی دینی و سنتی زرتشتیان و دعوت از نمایندگان و دادن توصیه ارایه پیشنهاد مفید در رابطه با امور اجتماعی و مذهبی متقابلاً و تعیین و اعزام نماینده برطبق مقررات جاری كشور.
4- انجام كلیه امور اداری از قبیل انتخاب و انفصال رییس دبیرخانه و سایر كارمندان انجمن و روسا و مدیران موجود در این اساسنامه، موسسات دینی و اجتماعی، بهداشتی و خیریه تحت سرپرستی خود و تصویب و تامین بودجه و هزینه آنها و تهیه خلاصه حساب درآمد و هزینه، ترازنامه برای تفریغ بودجه مربوط به آخر اسفند هر سال.
تبصره 1-تنظیم گزارش مالی در پایان هر دوره گردش انجمن و گرفتن مفاصا حساب پس از تصویب بیلان حساب‌ها.
5-قبول تولیت و وصایت و اداره نمودن موقوفات انجمن بر طبق موازین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
6- تدوین و تصویب آیین نامه‌های داخلی و نظارت بر اجرای آنها برای برقراری ضابطه و نظم و مقررات اصولی در مورد همكاری اعضا هیات مدیره با كمیسیون های انجمن.
7- هیات مدیره می‌تواند طرح بهره‌برداری و تبدیل به احسن املاك و منابع مالی متعلق به انجمن را در تهران و سایر نقاط تنظیم و در دستور خاص مجمع همگانی قراردهد تا پس از تصویب، آن را به مورد اجرا بگذارد.
ماده 19- طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یكی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 20- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و مرامنامه و هیات مدیره در صورتی معتبر است كه به تصویب كمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسیده‌باشد.
تبصره: اقامتگاه قانونی اشخاص صاحب امضا و دیگراعضاء هیات مدیره و اقامتگاه حقوقی انجمن و تغییرات بعدی باید به اطلاع وزارت كشور برسد.
ماده 21- كلیه مدارك و اسناد تعهد آور نظیر چك، اسناد مالی و بهادار، برات و سفته و قراردادهای مالی، افتتاح حساب‌های جاری و سپرده در نزد بانك‌ها و موسسات، با دو امضا و مهر انجمن معتبر خواهد بود كه دو امضا عبارتنداز: ‌امضا رییس یا نایب رییس و امضا خزانه‌دار انجمن.
ماده 22- هیات مدیره حق تعیین وكیل یا نماینده تام‌الاختیار به منظور احقاق حقوق خود در كلیه مراجع و مراحل قانونی از حقوقی و كیفری در دادگاه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌ها و نهادها در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به غیر و صدور اجراییه و تعقیب اجرایی را به‌طور كامل دارد و به‌طور كلی مسوولیت آنان همانند مسوولیت وكیل در مقابل موكل است.
ماده 23- كلیه درآمد و دریافت‌های انجمن باید به حساب جاری بانكی انجمن واریز و از حساب بانكی برداشت و پرداخت گردد مگر هزینه‌های ضروری دبیرخانه كه از طریق تنخواه‌گردان انجام خواهد‌شد.

ماده 24- انجمن دارای دفاتر روزنامه، كل، معین و دفتر دارایی قانونی بوده كه مسوولین موظف هستند كلیه عملیات مالی اعم از درآمد و هزینه‌های انجمن را در آن ثبت و ضبط نمایند و یك نسخه از شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارایه دهند.

مبحث چهارم – بازرسان و وظایف آنان
ماده 25- برای نظارت بر عملیات نمایندگان انجمن و فعالیت كمیسیون‌ها و اجرای مواد اساسنامه و تهیه گزارش از وضع مالی و دارایی انجمن جهت اطلاع مجمع همگانی‌، همه ساله پنج نفر به عنوان بازرس كه سه نفر از آنان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل هستند انتخاب می‌شوند و انجام وظیفه هیات مذكور افتخاری است.
تبصره 1- انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2- انتخاب بازرسان و وظایف آنان همان است كه در قانون تجارت ذكر شده.

 

مبحث پنجم – انتخاب هیئت مدیره و تشكیلات اداری آن
ماده 26- انجمن برای رسیدن به اهداف خویش 21 نفر نماینده اصلی و 7 نفر نماینده علی‌البدل به‌عنوان هیات مدیره انتخاب می‌كند.
ماده 27- نمایندگان منتخب انجمن موظفند برای ابراز و وفاداری و حسن انجام وظیفه محول در این اساسنامه طی تشریفاتی مراسم سوگند رابه جا آورده و سوگندنامه را امضا نمایند.
ماده 28- مراسم سوگند نمایندگان در محل نیایشگاه انجام می‌گیرد، متن سوگند نامه توسط موبد موبدان و یا مسن‌ترین موبد (با رییس سنی) خوانده می‌شود می‌آورند و نمایندگان در حال ایستاده آن را تكرار و پس از انجام مراسم، سوگند‌نامه را امضا می‌كنند، نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه رسمی انجمن‌، سوگند را به جا آورده و ذیل سوگند نامه را امضا نمایند.
ماده 29- نمایندگان انجمن مكلفند پس از انجام مراسم سوگند، نخستین جلسه خود را ظرف یك هفته تشكیل داده و ار بین خود هیات رییسه چهار نفره‌ای كه عبارت از رییس و نایب رییس و دبیر ((منشی)) و خزانه‌دار خواهندبود با رای مخفی انتخاب نمایند مهر انجمن در اختیار رییس و در غیاب وی در اختیار نایب رییس قرار می‌گیرد كه بایستی در محل انجمن محافظت و نگهداری شود.
ماده 30- اداره جلسات هیات مدیره بشرح ذیل می‌باشد:
1- جلسات هیات مدیره برای انجام وظایف توسط رییس و در غیاب وی توسط نایب رییس اداره خواهد شد.
2- صورتحساب هیات مدیره به امضا اعضا حاضر در جلسه و خلاصه گزارشات در دفتر مخصوص ثبت و بامضا دبیر می‌رسد.
3- جلسات هیات مدیره باید لااقل هرماه یك‌مرتبه برگزار شود و با حضور حداقل 15 نفر رسمیت می‌یابد.
4- سمت‌های نمایندگان انجمن در كمیسیون‌های موجود در این اساسنامه و سایر موسسات وابسته به انجمن كاملاً افتخاری خواهد بود مگر سمت سرپرستی دبیرخانه كه ممكن است پس از تصویب هیات مدیره به صورت كارمند موظف و تمام وقت انجام وظیفه نماید.
5- تصمیمات هیات مدیره انجمن با اكثریت بیش از نصف آرا اعضا حاضر در جلسه معتبر است.
ماده 31- جلسات هیات مدیره علنی است و افراد می‌توانند در جلسات شركت نمایند مگر اینكه هیات مدیره انجمن این تشخیص را ندهد.
تبصره 1- تعداد شركت‌كنندگان واجد شرایط (ماده 12) و جلسات علنی هیات مدیره باید به ترتیب ثبت‌نام قبلی در دبیرخانه برحسب گنجایش سالن از طرف هیات رییسه معین گردد.
تبصره 2- شركت‌كنندگان با در دست داشتن كارت ورود به جلسه حق حضور دارند و در جلسات به عنوان مستمع بوده و نباید حضورشان موجب اخلال در جلسه گردد كه ریاست جلسه مجبور به اجرای آیین‌نامه انضباطی شود.
تبصره 3- نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حق شركت در جلسات هیات مدیره را بدون حق رای داردو می‌تواند مشاور خود را در جلسات علنی همراه داشته‌باشد.
ماده 32- هرگاه استعفاء تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد كه مانع از تشكیل جلسه رسمی هیات مدیره گردد قابل قبول و طرح در هیات مدیره نیست و باید در مجمع عمومی مطرح گردد.
ماده 33- هرگاه یكی از اعضا هیات مدیره مسافرت نماید كه بیش از سه ماه به‌طول انجامد یا از جهان درگذرد یا فاقد یكی از شرایط انتخاب شوندگان (ماده 12) گردد مستعفی شناخته‌شده و همچنین سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب غیبت بدون عذر موجه در طول یك‌سال به تشخیص هیات مدیره به‌منزله استعفاء تلقی شده و بجای وی از اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا با اطلاع كمیسیون ماده 10 قانون احزاب دعوت به همكاری برای بقیه مدت خواهد شد.
ماده 34- در صورت انقضا مدت عملكرد هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات رییسه جدید هیات رییسه سابق كماكان مسوول امور انجمن و اداره آن می‌باشد.
مبحث ششم – كمیسیون‌ها و طرز تشكیل و وظایف آنها
ماده 35- هیات مدیره انجمن می‌تواند در اجرای اهداف مندرج در اساسنامه بر حسب مورد یا موافقت وزارت كشور كمیسیون‌های داخلی انجمن را طبق آیین‌نامه مربوطه تشكیل دهند.
تبصره: مصوبات كمیسیون‌ها پس از تصویب هیات مدیره انجمن قابل اجرا است.
ماده 36- زرتشتیان هند و پاكستان و سایر كشورها كه مقیم ایران شوند می‌توانند پس از موافقت هیات مدیره و با رعایت مقررات كشوری و با اطلاع به وزارت كشور از تاسیسات انجمن استفاده كنند.
تبصره: فهرست اساسی و مشخصات افراد فوق بایستی به وزارت كشور ارایه شود.
مبحث هفتم – انحلال انجمن
ماده 37- انحلال انجمن بنا به پیشنهاد هیات مدیره یا هیات بازرسان و یا بت درخواست یك اعضا مجمع همگانی كه با رای سه‌چهارم عده حاضر در جلسه مجمع همگانی فوق‌العاده باشد عملی بوده و قابل اجرا می‌باشد.
ماده 38- چنان‌چه طبق این اساسنامه انجمن منحل شود دارایی منقول و غیرمنقول آن پس از تسویه كلیه بدهی‌ها و وصول مطالبات كه توسط هیات پنج نفری تسویه منتخب مجمع همگانی فوق‌العاده صورت می‌گیرد به یكی از موسسات غیرانتفاعی فرهنگی یا خیریه زرتشتی داخل كشور واگذار می‌شود، هیات مدیره موظفند یك نسخه از شرح كامل آن را كامل بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارسال دارند.
اساسنامه فوق پیرو تصویب مجمع همگانی فوق‌العاده مورخ 27/6/1366 در دو فصل هفت مبحث 38 ماده و 16 تبصره مورد تصویب كمیسیون ماده 10 قانون احزاب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی مصوب پنجم اردیبهشت 1359 می‌باشد.گردش چهل و دوم انجمن زرتشتيان تهران

نام اعضای هیات رییسه و هیات مدیره گردش ٤٢ بنابر روزنامه رسمی مورخ ٢٣/٥/١٣٩١ و تغییرات برخی هموندان انجمن به شرح زیر است:

   

اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

رستم خسرویانی

رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

2

جمشید هوشنگی

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

3

رستم بهدین

خزانه دار انجمن زرتشتیان تهران(دارای حق امضاء)

4

فرخزاد اردشیریان

دبیر انجمن زرتشتیان تهران

5

راشین جهانگیری

عضوهیات مدیره

6

اردشیر اورمزدی

عضوهیات مدیره

7

مینو كلانتری

عضوهیات مدیره

8

فرشید نمیرانیان

عضوهیات مدیره

9

سروش سرداری

عضوهیات مدیره

10

خداداد نمیری

عضوهیات مدیره

11

بهروز یزدانی بیوكی

عضوهیات مدیره

12

همایون پشوتنی زاده

عضوهیات مدیره

13

رامین گشتاسبی

عضوهیات مدیره

14

پرویز فروهر

عضوهیات مدیره

15

بزرگمهر پرخیده

عضوهیات مدیره

16

جمشید غریبشاهی یزدی

عضوهیات مدیره

17

سیروس آتشبند

عضوهیات مدیره

18

رستم تیراندازیان

عضوهیات مدیره

19

سهراب نامداریان

عضوهیات مدیره

20

داریوش اخترخاوری

عضوهیات مدیره

21

مهربان باستانی

عضوهیات مدیره

22

سروش قدردان

علی البدل هیات مدیره

23

جهانگیر جوانمردیان

علی البدل هیات مدیره

24

مهران سپهری

علی البدل هیات مدیره

25

شهریار جویبان‌پور

علی البدل هیات مدیره

26

پرویز كشاورزی

استعفاء

27

فرشاد غیبی

استعفاء

28

كوروش وفاداری

-

 

اعضای بازرس انجمن زرتشتیان تهران

ردیف

نام نام خانوادگی

1

فهیم فرهادی

2

بهروز جمشیدیان

3

مهران هرمزدیاران

 

 

سخنان اندیشه برانگیز

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.

گاتا - هات 31 - بند 22 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم