گردش سوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

پایان گردش: رشن ایزد و آبان ماه 1282 یزدگردی (1292 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

کیخسرو شاهرخ – جوانمرد شیرمرد – بهمن بهرام – گیو شاهپور – شهریار بهرام – پولاد رستم – خدابخش نوذر – کیومرس وفادار – کیخسرو رستم – کیخسرو تیرانداز – مهربان جمشید – شاه بهرام مهربان – جمشید خداداد – اردشیر مهربان – نامدار کیخسرو (15 نفر)

هیات رییسه:

رییس: میرزا کیخسرو شاهرخ نایب رئیس: استاد جوانمرد

دبیر: میرزا کیومرس وفادار

دفتر دار: آقا گیو شاهپور