گردش دوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: گوش ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

پایان گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

گشتاسب خداداد – جمشید مهربان کرمانی – خدابخش نوذر – شهریار خداداد – رستم خدابخش – بهمن بهرام – میرزا اردشیر – جمشید خداداد پولاد – اسفندیار خان – جمشید موبد بهمن – اردشیر مهربان – شهریار خداداد – پولاد رستم – بهرام شاه جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: موسیو اردشیر جهانی (میان دوره میرزا کیخسرو شاهرخ) نایب رئیس: میرزا گشتاسب

دبیر: جمشید مهربان

دفتر دار: رستم خدابخش