گردش دوم

گردش دوم انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: گوش ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

پایان گردش: رام ایزد و بهمن ماه 1280 یزدگردی (1290 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

گشتاسب خداداد – جمشید مهربان کرمانی – خدابخش نوذر – شهریار خداداد – رستم خدابخش – بهمن بهرام – میرزا اردشیر – جمشید خداداد پولاد – اسفندیار خان – جمشید موبد بهمن – اردشیر مهربان – شهریار خداداد – پولاد رستم – بهرام شاه جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: موسیو اردشیر جهانی (میان دوره میرزا کیخسرو شاهرخ) نایب رئیس: میرزا گشتاسب

دبیر: جمشید مهربان

دفتر دار: رستم خدابخش

سخنان اندیشه برانگیز

چون تعالیم نادرست مانع از آن است كه راه بهتر را آشكارا دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد برای شما رهبری برگزید تا زندگی كردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه «نیكان و بدان» بیاموزم.

یسنا – هات 31 – بند 2 | اشوزرتشت

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم