گردش نخست انجمن زرتشتیان تهران

آغاز گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1276 یزدگردی (1286 خورشیدی)

 

پایان گردش: زامیاد ایزد و اسفندماه 1278 یزدگردی (1288 خورشیدی)

 

نام اعضای هیات مدیره انجمن:

کیخسرو شاهرخ – اردشیر مهربان – شهریار خداداد بهمن رستم – فریدون خسرو اهرستانی – جمشید مهربان کرمانی – جمشید خداداد – نامدار کیخسرو – اسفندیار رستم – بهمن بهرام – گیو شاهپور پارسی – اردشیر خسرو زارع قاسم آبادی – بهمن رستم دینیار – شهریار بهرام – خسرو شاه‌جهان (14 نفر)

هیات رییسه:

رییس: میرزا کیخسرو شاهرخ نایب رئیس: موسیو اردشیر جهانی

دبیر: میرزا جمشید

دفتر دار: میرزا شهریار خداداد