سایر دهشمندان

خيرانديشاني كه انجمن زرتشتيان تهران را ياري نموده اند

اول مهر 1399 تا کنون

1.      توسط مهران فریدونی ،به نامگانه روانشاد مادر پریوش منوچهر دادنام-پدر کیخسرو مهربان فریدونی ، بابت کمک به بودجه کمیته مددکاری، مبلغ پنجاه میلیون ریال

2.      توسط هوشنگ نمیرانیان ، بابت کمک به دانش آموزان کم درآمد، مبلغ بیست و یک میلیون ریال

3.      توسط اردشیر نجمی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

4.      توسط اردشیر خدادادی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ سیصد هزار ریال

5.      توسط فرامرز کیانی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

6.      توسط خیراندیش ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

7.      توسط مهناز جمشیدی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پانصد هزار ریال

8.      توسط خیراندیش ،به نامگانه روانشاد کیخسرو خسروی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

9.      توسط پری شهریاری ، بابت کمک به چاپ سالنامه سال 1400، مبلغ پنج میلیون ریال

10.  توسط ویدا بوستانی ، بابت کمک به چاپ سالنامه 70 جلد، مبلغ پانزده میلیون ریال

11.  توسط گشتاسب استاد ، بابت کمک به بازسازی سالن ایرج، مبلغ یک میلیارد ریال

12.  توسط سیمین دخت خدایاری ، بابت کمک به چاپ سالنامه سال 1400-70 عدد تقویم، مبلغ پانزده میلیون ریال

13.  توسط بانو دولت همسر و فرزندان رستم و منوچهر ،به نامگانه به مناسبت سالگرد و روانشاد و بهرام کاوس امانی ، بابت کمک به بودجه دانش آموزان کم درآمد، مبلغ ده میلیون ریال

14.  توسط پریدخت مزداپور ،به نامگانه روانشادان رستم اسفندیار خسرویانی-پدرشان اسفندیار جوانمرد پارسی-مادرشان گوهر خداداد خسرویانی ، بابت کمک به واج یشت گهنبار همس پت میدیم گاه پنجه، مبلغ شش میلیون ریال

15.  توسط آرش خداداد کوچکی ، بابت کمک به واج یشت گهنبار همس پت میدیم گاه پنجه، مبلغ پانصد هزار ریال

16.  توسط هما بهمنی ، بابت کمک به خانواده و کودکان بی بضاعت، مبلغ پانزده میلیون ریال

17.  توسط استاد ، بابت کمک به هیزم آتش ورهرام آدریان تهران، مبلغ سه میلیون ریال

18.  به نامگانه آرتمیس ستوده نیا ، بابت عملیات گازرسانی در جاده منتهی به باغ اوسون، مبلغ بیست و پنج میلیون ریال

19.  توسط پروین بهمردی ،به نامگانه روانشاد همسرشان اردشیر گشتاسب ماندگاریان ، بابت خرید و نصب درب کوچک و بزرگ با هزینه های جانبی جهت مارکار تهرانپارس، مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال

20.  توسط اردشیر گشتاسب ماندگاریان ،به نامگانه روانشادان پدر و مادرش کشتاسب و زمرد ماندگاریان ، بابت خرید یک دستگاه بخاری صنعتی با پایه و هزینه جانبی جهت سالن بزرگ مارکار تهرانپارس، مبلغ دویست و سی و یک میلیون و هفتصد و سی و نه هزار ریال

21.  توسط اردشیر گشتاسب ماندگاریان ،به نامگانه روانشاد برادرشان فرهاد گشتاسب ماندگاریان ، بابت خرید یک دستگاه بخاری صنعتی با پایه و هزینه جانبی جهت سالن بزرگ مارکار تهرانپارس، مبلغ دویست و سی و یک میلیون و هفتصد و سی و نه هزار ریال

22.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ سی میلیون ریال

23.  توسط شیرین هخامنشی ، بابت کمک به بودجه درمانگاه یگانگی(بیماران دندانپزشکی)، مبلغ سیصد میلیون ریال

24.  توسط استاد ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران(هیزم آتش ورهرام)، مبلغ پنج میلیون ریال

25.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ شش میلیون ریال

26.  توسط ملیحه-ملیحی ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران(آتشکده)، مبلغ دوازده میلیون ریال

27.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ پنج میلیون و ده هزار ریال

28.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه صندوق آدریان تهران، مبلغ پنج میلیون و ده هزار ریال

29.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ سه میلیون ریال

30.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ سه میلیون ریال

31.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال

32.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه آدریان تهران، مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال

33.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به صندوق آدریان تهران، مبلغ پانصد هزار ریال

34.  توسط خیراندیش ، بابت واج یشت گهنبار، مبلغ پانصد هزار ریال

35.  توسط خیراندیش ، بابت واج یشت گهنبار، مبلغ دویست هزار ریال

36.  توسط افلاطون سیروسی ،به نامگانه روانشاد پروین هرمزدیار فرخانی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال

37.  توسط شیرین بهزادی ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ ده میلیون ریال

38.  توسط مهین و مهوش استاد ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ دو میلیون ریال

39.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به یادواره در گذشت اشوزرتشت، مبلغ هفت میلیون ریال

40.  توسط رستم جمشید شهریار جم خسرویانی رحمت آبادی ، بابت کمک به چاپ تقویم، مبلغ بیست میلیون ریال

41.  توسط سیمین دخت خدایاری ، بابت کمک به چاپ تقویم سال 1401، مبلغ بیست میلیون ریال

42.  توسط پری شهریاری ، بابت کمک به چاپ تقویم سال 1401، مبلغ پنج میلیون ریال

43.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه خانه فرهنگ و هنر، مبلغ دویست دلار

44.  توسط آذر مرزبان ،به نامگانه به مناسبت سرسال روانشاد مادرشان روح انگیز مهربان یزدانی ، بابت کمک به لباس عید کودکان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

45.  توسط خیراندیش ،به نامگانه روانشاد رستم اسفندیار خسرویانی ، بابت کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ دو میلیون ریال

46.  توسط خیراندیش ،به نامگانه روانشاد اسفندیار جوانمرد پارسی ، بابت کمک به واج یشت گهنبار، مبلغ دو میلیون ریال

47.  توسط گیتی مهابادی ، بابت کمک به کودکان زرتشتی کم درآمد، مبلغ یک میلیون ریال

48.  توسط فرهاد هوشنگی ، بابت کمک به بازسازی باغ اوسون، مبلغ یکصد میلیون ریال

49.  توسط هوتن نمیرانیان ، بابت کمک به بازسازی باغ اوسون، مبلغ دویست میلیون ریال