امور خیریه

لیست خیراندیشان که به امور خیریه  یاری رساندند از مهر سال هزار و سیصد و نود و نه تا به کنون

1.      توسط مهران فریدونی ،به نامگانه روانشاد مادر پریوش منوچهر دادنام-پدر کیخسرو مهربان فریدونی ، بابت امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال

2.      توسط منوچهر کشاورزی ،به نامگانه روانشاد پدرشان جهانگیر کشاورزی ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال

3.      توسط آذرخش جودکی ، بابت امور خیریه، مبلغ سیصد هزار ریال

4.      توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ چهل میلیون ریال

5.      توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ چهل میلیون ریال

6.      توسط دینیار مژگانی ،به نامگانه روانشادان دینیار رستم مژگانی و مروارید رشید خشرو ، بابت امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال

7.      توسط خیراندیش ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال

8.      توسط فرشته فارسی ،به نامگانه روانشاد تاج گوهر بهرام رستگاری ، بابت همیاری در امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال

9.      توسط فرشته فارسی ،به نامگانه روانشاد فریدون جمشید فارسی ، بابت همیاری در امور خیریه، مبلغ دو میلیون ریال

10.  توسط پروین مرادپور ،به نامگانه سرسال روانشاد خدامرداد اردشیر اختر خاوری ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

11.  به نامگانه شادروان روح انگیز مهربان یزدانی ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال

12.  به نامگانه شادروان خسرو خداداد مرزبان کرمانی ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال

13.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال

14.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ سیصد میلیون ریال

15.  توسط مهران مژگانی ،به نامگانه روانشاد دینیار رستم مژگانی به مناسبت سی امین سال ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

16.  توسط همسر و فرزندان ،به نامگانه سر سال روانشاد دکتر اردشیر مهربان شهریاری ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

17.  توسط مینا کاویانی ،به نامگانه 1-روانشادان موبد آدرباد کاویانی(پدربزرگشان-آدریان)2-خورشید بانو آبادی(مادربزرگشان-آدریان)3-موبد بهرام کاویانی(پدربزرگشان-نیازمندان)4-بانو بهرامی(مادربزرگشان-نیازمندان)5-پوراندخت کاویانی(خاله شان-پذیرشگاه پارسایی)6-اردشیر فرهمند کرمانی(پدرشوهرشان-واج یشت گهنبار)7-تابنده همتی(مادرشوهرشان-سالمندان)8-مروارید همتی(خاله شوهرشان-سالمندان) ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ چهار میلیون ریال

18.  توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ هیجده میلیون ریال

19.  توسط سیروس فرهمند ،به نامگانه روانشادان پدر و مادر بهرام و شیرین فرهمند ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

20.  توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ بیست و یک میلیون ریال

21.  توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال

22.  توسط خیراندیش ،به نامگانه روانشاد خدایار مهری کلانتری ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ یک میلیون ریال

23.  توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ نود میلیون ریال

24.  توسط خانواده روانشاد رستم خسرو نمیرانیان ،به نامگانه به مناسبت سر سال روانشاد ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ دویست میلیون ریال

25.  توسط خیراندیش ، بابت امور خیریه، مبلغ نود میلیون ریال

26.  توسط دکتر فرین انوشیروانی ،به نامگانه سر سال مادرشان روانشاد سروناز سرور فریدون ایزدی ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ بیست میلیون ریال

27.  توسط مهین بانو بهمردی شریف آباد ،به نامگانه روانشاد گوهر ایام جمشیدی به مناسبت سر سال ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

28.  توسط آذر مرزبان ،به نامگانه روانشاد پدرشان خسرو خداداد مرزبان کرمانی ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ ده میلیون ریال

29.  توسط پروین مرادپور ،به نامگانه به مناسبت سرسال روانشاد خدامراد اردشیر اختر خاوری ، بابت کمک به امور خیریه مبلغ ده میلیون ریال

30.  توسط مهین بانو نوروزیان ،به نامگانه به مناسبت سرسال روانشاد جمشید بهمن نوروزیان ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ پنج میلیون ریال

31.  توسط خانواده روانشاد پروانه مهر خداوندی زین آباد ،به نامگانه به مناسبت اولین سالروز روانشاد ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ پنجاه میلیون ریال

32.  توسط منیژه یزدان پناه-آرش یزدان پناه ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ بیست میلیون ریال

33.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به امور خیریه، مبلغ سی میلیون ریال