بیماران زرتشتی

لیست خیراندیشان که به بیماران زرتشتی  یاری رساندند از مهر سال هزار و سیصد و نود و نه تا به کنون

1.      توسط فرزندان روانشادان ،به نامگانه مهربانو دینیار هرمزان-سهراب رستم نیکجو ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

2.      توسط خانواده ،به نامگانه به مناسبت سر سال روانشاد رستم خسرو نمیرانیان ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال

3.      توسط خانواده ،به نامگانه روانشادان رستم و بانو خضری زرتشتی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال

4.      توسط مهناز دینیاری ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال

5.      توسط انجمن زرتشتیان سیاتل آمریکا ، بابت کمک به نیازمندان و بیماران زرتشتی، مبلغ چهارصد میلیون ریال

6.      توسط مهرجی و هما مال گنجی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

7.      توسط بهمن رستمی زاده ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست و پنج میلیون ریال

8.      توسط مهردخت زابلستانی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

9.      توسط اسفنیار خسروی ،به نامگانه روانشاد آرمین خسروی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی(دستگاه اکسیژن ساز)، مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال

10.  توسط مهردخت زابلستانی ،به نامگانه پدرشان شادروان سروشیار زابلستانی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

11.  توسط بهمن رستمی راد ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال

12.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ یک میلیون ریال

13.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به صندوق بیماران آدریان تهران، مبلغ سی میلیون ریال

14.  توسط خیراندیش ، بابت صندوق شاه ورهرام ایزد-بیماران-نیازمندان، مبلغ دو میلیون ریال

15.  به نامگانه شادروان سیروس فرخ نژاد ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ هشت میلیون ریال

16.  توسط بهمن رستمی راد ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال

17.  توسط دکتر فرین انوشیروانی ،به نامگانه سر سال مادرشان روانشاد سروناز سرور فریدون ایزدی ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ بیست میلیون ریال

18.  توسط بهمن رستمی راد ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ سی میلیون ریال

19.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال

20.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال

21.  توسط مینا نوذری ، بابت کمک به بیماران زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال