نیازمندان زرتشتی

لیست خیراندیشان که به نیازمندان زرتشتی  یاری رساندند از مهر سال هزار و سیصد و نود و نه تا به کنون

1.      توسط فرزندان روانشادان ،به نامگانه رشید نامداریان و گل خدابخش ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال

2.      توسط عادله آلبا ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال

3.      توسط میترا دینیاری ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال

4.      توسط فریبا پیرغیبی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ بیست و هشت میلیون ریال

5.      توسط فرنگیس کیخسرو جهانیان ،به نامگانه روانشاد همسرشان جمشید پیشدادی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ چهل میلیون ریال

6.      توسط خانواده ،به نامگانه روانشاد رشید نامداریان و گل خدابخش ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانصد میلیون ریال

7.      توسط مهین بانو بهمردی شریف آباد ،به نامگانه روانشاد گوهر ایام جمشید کلانتری ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

8.      توسط منوچهر کشاورزی ،به نامگانه به مناسبت سر سال روانشاد مادرم ایراندخت کشاورزی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پنج میلیون ریال

9.      توسط دکتر مهبانو قندی یزدی ،به نامگانه به مناسبت درگذشت پدرشان روانشاد دکتر شهریار بهرام قندی یزدی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

10.  توسط خواهران روانشاد خانم مروارید قندی یزدی ،به نامگانه به مناسبت سرسالش ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

11.  توسط فرزندان ،به نامگانه روانشادان پدر و مادرشان بهرام پولاد و بانو خسرو قندی یزدی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ هفت میلیون ریال

12.  توسط سهراب آبیاری ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال

13.  توسط فرخ ملک پور ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ یک میلیون ریال

14.  توسط منیژه و عبدالله یزدانی پناه ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال

15.  توسط خانواده روانشادان اردشیر نامداریان و گل خدابخش ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال

16.  توسط فرین آبادیان ،به نامگانه روانشاد ابوذر جمشید اابوذرجمهرآبادیان ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ دو میلیون ریال

17.  توسط دکتر مهربانو قندی یزدی ،به نامگانه درگذشت پدرشان روانشاد دکتر شهریار بهرام قندی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

18.  به نامگانه به مناسبت سر سال شادروان خواهرمان خانم مروارید قندی یزدی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

19.  توسط یسنا سیروسی ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ چهل و نه میلیون و نهصد و نود هزار و پانصد و بیست و هشت ریال

20.  توسط منوچهر کشاورزی ،به نامگانه روانشاد ایراندخت کشاورزی به مناسبت سر سالشان ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

21.  توسط پروین مرادپور ،به نامگانه به مناسبت سرسال روانشاد خدامراد اردشیر اختر خاوری ، بابت کمک به نیازمندان زرتشتی، مبلغ ده میلیون ریال

22.  توسط هوشنگ نمیرانیان ، بابت نیازمندان زرتشتی(کودکان با شادی آمدن نوروز -عیدی)، مبلغ چهل میلیون ریال