شاه ورهرام ایزد

لیست خیراندیشان که به شاه ورهرام ایزد  یاری رساندند از مهر سال هزار و سیصد و نود و نه تا به کنون

1.      توسط شیرین خدامرداد شهزادی ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ ده میلیون ریال

2.      توسط پریدخت جوانمردی جعفرآباد ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ شش میلیون ریال

3.      توسط خیراندیش ، بابت بودجه شاه ورهرام ایزد، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال

4.      توسط کامیار سروشیان ،به نامگانه روانشاد کیاندخت کیخسرو کیانیان ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ

5.      توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ یک میلیون ریال

6.      توسط اردشیر خسرویانی-دیبا ایزدیار-رادین خسرویانی ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال

7.      توسط نیکجو-خانم فروزش ، بابت صندوق بیماران شاه ورهرام ایزد، مبلغ دو میلیون ریال

8.      توسط خیراندیش ، بابت نیازمندان-بیماران-صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ دو میلیون ریال

9.      توسط سیروس باستانی ، بابت کمک به صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ریال

10.  توسط خیراندیش ، بابت کمک به بودجه صندوق شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ دو میلیون ریال

11.  توسط لهراسبی ، بابت کمک به صندوق شاه ورهرام ایزد، مبلغ پنج میلیون ریال

12.  توسط نیکجو ، بابت کمک به صندوق بیماران شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ دو میلیون ریال

13.  توسط خیراندیش ، بابت صندوق شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ دو میلیون ریال

14.  توسط نیکجو ، بابت کمک به بیماران زرتشتی(صندوق شاه ورهرام ایزد)، مبلغ دو میلیون ریال

15.  توسط نیکجو ، بابت کمک به صندوق بیماران شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ دو میلیون ریال

16.  توسط افشین شهریاری ، بابت کمک به بودجه شاه ورهرام ایزد تهران، مبلغ پنج میلیون ریال