سرای سالمندان

لیست خیراندیشان  کمک به بودجه سرای سالمندان  از شهریور سال هزار و سیصد و نود و نه

1.      توسط مهران فریدونی ،به نامگانه روانشاد مادر پریوش منوچهر دادنام-پدر کیخسرو مهربان فریدونی ، بابت کمک به سرای سالمندان، مبلغ پنجاه میلیون ریال

2.      توسط خانواده ،به نامگانه روانشاد رستم جوانمرد خضری زرتشتی ، بابت بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ سی میلیون ریال

3.      توسط همسر و فرزندان ،به نامگانه روانشاد دکتر منوچهر کی منش ، بابت کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی(ناهاری)، مبلغ سه میلیون ریال

4.      توسط هما بهمنی ، بابت کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ پانزده میلیون ریال

5.      توسط دارا سپنتا و پریدخت کاووسی ،به نامگانه فریدون اسفندیار سپنتا ، بابت کمک به بودجه سرای سالمندان، مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال

6.      توسط اسفندیار سپنتا ،به نامگانه فریدون اسفندیار سپنتا ، بابت کمک به بودجه سرای سالمندان، مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 

7.      توسط خانواده ،به نامگانه وانشاد دکتر منوچهر کی منش ، بابت کمک به بودجه سرای سالمندان زرتشتی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال